Abordarea LEADER

Abordarea LEADER

Abordarea LEADER pentru dezvoltarea rurală:despre ce este vorba?

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia  UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE . LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

LEADER vine de la „Legături între acţiuni de dezvoltare rurală”. După cum sugerează şi numele, este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale, şi nu un set fix de măsuri care trebuie implementate. Experienţa a arătat că LEADER poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale. Poate juca un rol important în încurajarea unor răspunsuri inovatoare la probleme rurale vechi şi noi şi devine un fel de „laborator” pentru consolidarea capacităţilor locale şi pentru testarea unor modalităţi noi de satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale. A dus la obţinerea unor rezultate importante în multe zone rurale din statele membre  UE-15 şi ar putea juca un rol semnificativ în ajutorarea zonelor rurale din statele membre UE noi şi viitoare, pentru ca acestea să se adapteze la realităţile contemporane aflate în permanentă schimbare.

De când a fost lansat în 1991, LEADER a oferit comunităţilor rurale din UE instrumentele  necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului lor viitor. A evoluat de-a lungul timpului, odată cu celelalte politici agricole comune. Informaţiile  care reies din evaluări şi cele aduse de factorii rurali interesaţi arată că abordarea LEADER este un instrument care funcţionează eficient în situaţii şi în tipuri de zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale. De aceea, a devenit o parte integrantă a politicii de dezvoltare rurală. Încurajând participarea locală în elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă, abordarea LEADER se poate dovedi o resursă de valoare în politica rurală viitoare.

În perioada de programare 2007-2013, LEADER nu va mai fi un program separat, ci va fi integrat („încorporat”) în toate programele naţionale/regionale de  dezvoltare rurală.

Datorită acestui lucru, va fi posibilă aplicarea abordării LEADER pe o scară mult mai largă şi într-o serie mult mai vastă de activităţi de dezvoltare rurală decât până acum.

LEADER încurajează teritoriile rurale să exploreze modalităţi noi prin care să devină sau să rămână  competitive, să-şi valorifice bunurile la maxim şi să depăşească dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina, cum ar fi o populaţie cu tendinţă de îmbătrânire, niveluri reduse ale prestării serviciilor sau absenţa posibilităţilor de angajare. Astfel, LEADER contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, atât a familiilor de fermieri, cât şi a populaţiei rurale în sens mai larg. Abordează problemele rurale din perspectivă globală. De exemplu, recunoaşte faptul că a fi competitiv în producerea hranei, a asigura un mediu plăcut şi a crea locuri de muncă pentru populaţia locală sunt aspecte care se sprijină reciproc şi care necesită abilităţi specifice, tehnologii corespunzătoare şi servicii care trebuie abordate ca un ansamblu coerent, cu ajutorul unor măsuri de politică adecvată.

De la lansarea sa în 1991, Iniţiativa LEADER urmăreşte să ofere comunităţilor rurale din UE o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Abordarea LEADER a fost privită cu mult interes în cadrul UE şi în afara sa. A fost imitată în afara propriului ei cerc de beneficiari. Uneori, interesul stârnit de Iniţiativa LEADER a influenţat administraţii şi politici naţionale, regionale şi locale, datorită capacităţii sale de a aborda problemele de dezvoltare prin forme noi de parteneriat şi prin activităţi corelate.

LEADER vine în completarea altor programe europene şi naţionale. De exemplu, acţiunile LEADER pot activa şi mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de redezvoltare (precum studiile de diagnostic şi studiile de fezabilitate sau de consolidare a capacităţilor locale), care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa şi de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci şi alte surse pentru finanţarea dezvoltării lor (de exemplu programe UE mai vaste, naţionale sau regionale de dezvoltare rurală). De asemenea, LEADER susţine sectoare şi categorii de beneficiari care, deseori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat, prin alte programe care funcţionează în zone rurale, precum activităţile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii şi a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relaţiilor dintre producători şi consumatori  etc.

LEADER încurajează factorii socio-economici să colaboreze, pentru a produce bunuri şi servicii de foarte bună calitate în zona lor locală.

Mai multe informaţii privind abordarea LEADER pot fi obţinute aici!